فرمول صابون طبیعی نرم کننده گیاهی

فرمول صابون  طبیعی نرم کننده گیاهی

روغن زیتون ، روغن نارگیل ، روغن بادام تلخ ، قلیاب ، آب مقطر

Www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی