فرمول صابون طبیعی با موم زنبور عسل

 فرمول صابون طبیعی با موم زنبور عسل

 

روغن زیتون ، روغن حیوانی ، موم زنبور عسل ، قلیاب ، آب مقطر

Www.dehkadeesalamati.ir

سلامتی در دهکده سلامتی